Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC.hai sadhana ika da karana prapata kraidita muphata tom balauga /vaiba tuhade BloggerBersatu

Bayar Pay Per Klik Click PPC.hai sadhana ika da una’kama amadani di balauga kola tuhade jam ita’vaibasa tuhadi ate divailapamainta bijanasa de maimbara hareka ate hai riha kara masahuri di hai sakada jura nala )apana’vigi( apana’vigi nala )prakasaka( prakasaka apana’vigi /prakasaka ki jo ,hai a’pe )PPC( karo kalika prati ke de varatana itaranaita taura de sadhana de taraki PPCBlogger hai utapada ,seva isatihara galobala pradata seva naitavaraka ika PPCBlogger

Bayar Pay Per Klik Click PPC.hana ara’ti i’la karana prasarita nu apanam’vigi vale hona prasarita nala malakam ita’vaibasa vale naitavaraka ika vica AdsenseCamp jo hai karada pradana mauka ika i’la am’vali dena isatihara vi AdsenseCamp .hai karadi a’i’muha mauka ika da karana prapata amadani vadhika karake pradana tham te’ita’vaibasa tuhadi vajom sathana de apana’vigi i’la am’vali dena isatihara i’la tuhade jo hai ita’vaibasa ika AdsenseCamp .hana unde’a sidhe nu dafatara sidhe jam hana karade seva )phona ate ,aisa’aima’aisa ,imela ,aima’i’va( ina’auphala jo hai karada kendarita ana’dhi te’seva karake pradana ita’saha gahaka tina AdsenseCamp .hai ika vicom davizanam bijanaisa de kapani kaimapa jogaka vi si sathita vica yagiyarata jo hai ita’vaibasa di a’idonesi Adsense ika AdsenseCamp

Bayar Pay Per Klik Click PPC.hana unde’pa labha uhi daurana de kalika de apanam’vigi uhanam adharita te sisatama tina sare para hai karada pesakasa di kamisanam vadha nalom Unite Blogger ate PPCBlogger AdsenseCamp e’ho karade tulana di itam’sa Tina .hana samala hora ate BloggerBersatu ate PPCBlogger ,AdsenseCamp vica jinham hana )PPC( Click Per Pay itam’sa am’sari bahuta ,vica a’idonesi Sirapha

Bayar Pay Per Klik Click PPC.a’i’vadha age nala de aidavarada apane ne gugala jo a’gi bana uha kadama Iha .hai ika de bhugatana da )PPC( karo kalika prati ita’sa di ita’sa apani kita pesa jo hai ara’ini’pa maujudagi di prakasaka ika vica a’gi ho prasidha vica Oasis palainita 1996 adha ki jo ,hai karada pradana labha )PPC( taka bhugatana karo kalika prati nabara da anata ika di ita’sa da jisa ,domena ala’varacu